За нас

„БЕСТ 2012” ООД е частно дружество създадено през 2011г.

Службата по трудова медицина при „БЕСТ 2012” ООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с Удостоверение № 482/22.03.2011 г. и извършва своята дейност съгласно действащата нормативна уредба в страната, като за основа служат Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ЗЗБУТ/ и Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Дружеството извършва наблюдение, анализ и оценка на риска на работните места и здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд за всички отрасли и сфери на дейности.

Персоналът на Службата е квалифициран и с дългогодишен опит в консултирането и подпомагането на работодателите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Работата в различни сфери на българската икономика ни дава възможност да консултираме /обслужваме/ работодателите по ЗЗБУТ на високо ниво при спазване на принципите на конфиденциалност и високо качество на предоставяните услуги.

Служба по трудова медицина

Орган за контрол

Сертификати

Клиенти

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg