Службата по трудова медицина Бест 2012 ООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с Удостоверение № 482/22.03.2011 г. и извършва своята дейност съгласно действащата нормативна уредба в страната, като за основа служат Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ЗЗБУТ/ и Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Бургас, ул. Стара планина 12 вх. Б, ет.3, Офис 10; +359 56 70 11 96, +359 885 560 830, +359 888 719 110, best2012@abv.bg

БЕСТ 2012, оценка на риска на работното място

Оценяването на риска се извършва от работодателя с участието на  служби по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и другите специалисти от предприятията.

СТМ БЕСТ 2012 като орган за контрол

СТМ „БЕСТ 2012” ООД работи в тясно сътрудничество с Акредитиран Орган за контрол /измерване/ „Фактори на работната среда” от вид „С” при „ВАК” ЕООД.

БЕСТ 2012, Служба по трудова медицина

Нашата СТМ има за цел да Ви подпомага и консултира на високо експертно ниво в дейността Ви по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg