Микроклимат

Производственият микроклимат е един от основните физични фактори на работната среда.
Компонентите, които характеризират микроклимата са:
– температура на въздуха;
– влажност на въздуха;
– движение на въздуха;
– инфрачервена радиация.
Въпреки че са разнородни от физичен аспект, те се обединяват от комплексното въздействие, което оказват върху процесите на терморегулацията и функционалните възможности на човешкия организъм. Тази комплектност е едно от най-характерните му качества.
Специфична черта на микроклимата е неговата биополярност, възможността му да се отклонява от приетите норми в посока на прегряване или преохлаждане. Независимо дали е прегряващ, преохлаждащ или, комфортен, той винаги оказва влияние върху самочувствието, работоспособността и здравето на работниците.
Производственият микроклимат е много сложен фактор на работната среда, който поставя сериозни проблеми пред хигиенната практика.
Температурата е един от най-важните фактори на работната среда. Тя има най-голямо значение за здравето и работоспособността на човека, за запазване на съоръженията и нормалното протичане на технологичния процес. Зависи от отделянето на топлинна енергия, с което е съпроводен всеки процес.
Влажността на въздуха се определя от съдържанието на водни пари в него. Различават се абсолютна, максимална и относителна влажност. В практиката най-често се нормира относителната влажност, която представлява отношението на действителното съдържание на водни пари във въздуха (абсолютна влажност) към максимално възможното съдържание на водни пари при дадена температура (максимална влажност).
Скоростта на движение на въздуха също е свързана с температурата. Тя обуславя придвижването на въздушните слоеве както в макроклиматични, така и в микроклиматични условия.
В производствени условия съществува голямо разнообразие на мик-роклиматичния фактор, но в общи линии може да бъде определен като прегряващ, преохлаждащ, с повишена влажност, със силни въздушни течения, статичен и динамичен.
Прегряващ микроклимат се създава в основните цехове на металургията и машиностроенето, текстилната промишленост, шивашката, хартиено- целулозната, хранително-вкусовата, в някои от цеховете на заводите за производство на синтетични влакна, в някои отделения на нефтопреработвателните заводи, в основните звена на керамичната и стъкларската промишленост и др.
Преохлаждащ микроклимат се наблюдава при дърводобива и дървопреработването, в строителството, селското стопанство, откритите рудници и др.
Микроклимат с повишена влажност се среща в бояджийните отделения от текстилната промишленост, в избите за ферментация на спиртни напитки, в някои отделения на захарното и сапуненото производство, оранжериите и др.
На силни въздушни течения са изложени работниците в строителството, дърводобива, селското стопанство и др.
Статичният микроклимат се приема за оптимален. При него температурата се променя с не повече от 2÷3 °С дневно, нормално протичат всички физиологични процеси, без да се напряга терморегулацията на организма.

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg