Услуги

Оценка на риска
Оценяването на риска се извършва от работодателя с участието на  служби по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и другите специалисти от предприятията.  При необходимост работодателят привлича и други външни организации и специалисти.

Здравен мониторинг
В „Бест 2012”ежегодно разработваме анализ на здравното състояние на работещите от обслужваните предприятия и организации във връзка с конкретните условия на труд. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция

Консултантска помощ
Изготвяне на документация по организация на дейностите по ЗБУТ във фирмата, препоръки за личните предпазни средства, разработване на правила, норми и инструкции, консултиране на Работодателя, консултации по прилагане на нормативната база по ЗБУТ.

Обучение
СТМ „Бест 2012” организира и провежда обучение и консултации по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обучението на лицата цели придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията им, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Контрол
СТМ „БЕСТ 2012” ООД работи в тясно сътрудничество с Акредитиран Орган за контрол /измерване/ „Фактори на работната среда” от вид „С” при „ВАК” ЕООД.

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg