Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

В брой 52 от 22.6.2021 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 199 от 7 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
 
Измененията в правилника следва измененията, направени в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
 
Те са свързани с въвеждането на единна процедура за кандидатстване на принципа „на едно гише“, водеща до единен административен акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа, като по този начин се завършва поетия ангажимент за правилно транспониране на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (през 2018-а година от Европейската комисия е установено неправилно транспониране на директивата).
 
По-рано с цел правилно прилагане на директивата бяха направени изменения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани в ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., като разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност касаещи единната процедура за кандидатстване и получаване на достъп до пазара на труда чрез „Единно разрешение за пребиваване и работа“, „Синя карта на ЕС“, „Разрешение за сезонен работник“ и „Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“ бяха преместени в ЗЧРБ.
Поради тази причина те сега отпадат от правилника.
 
Направено е също така облекчение на процедурите, като обслужването ще се извършва „на едно гише“ в една институция в системата на Министерството на вътрешните работи. По този начин се премахва изискването работодателят да подава отделно заявление в Агенцията по заетостта (АЗ).
 
В ЗЧРБ детайлно е разписан редът за съгласуване на подадените заявления с националните институции с компетенции по разрешаването на пребиваване на чужденци на територията на Република България, включително АЗ, поради което това също отпада в ППЗТМТМ.
 
Извършва се и прецизиране на съществуващи текстове по процедурата относно разрешаването на достъп до пазара на труда по реда на чл. 14 от ЗТМТМ, както и в частта, свързана с регистрацията на заетостта в АЗ и извършваните от агенцията процедури.
 
Съгласно съобщение в сайта на Агенция по заетостта:
 
Заявленията за издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа”, „Синя карта на ЕС”, „Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник” и „Разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено по вътрешнокорпоративен трансфер” се подават в дирекция „Миграция” или в отдел/сектор/група „Миграция” при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.
 
Допълнителна информация относно процедурите и необходимите документи може да бъде намерена на сайта на Дирекция „Миграция” https://www.mvr.bg/migration/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8/rpr и на сайта на Агенцията по заетостта.
 
 
 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg