Шум

Въздействието на шума в работната среда може да постави работещия

в рискови ситуации – с преки последствия върху безопасността, поради нечуване на предупредителни сигнали, вик за помощ, и непреки – поради намаляване на способността за концентрация на вниманието, намаляване сръчността и уменията, ускорено настъпване на умората, влошено качество на труда, повишаване на риска от злополуки и др.

НАРЕДБА № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум– нормативно определя мерките за колективна и лична защита, както и медицинската профилактика. 

Шумът се дефинира като съвкупност от звукови вълни с различна честота и амплитуда, които се разпространяват във въздуха и се възприемат от човешкото ухо. За трудовата медицина значение има физиологичната дефиниция за шума, която го определя като “всеки нежелан звук, който не само уврежда здравето, но също смущава отдиха, нарушава съня и пречи на трудовата дейност на човека.

Производственият шум като фактор на работната среда въздейства както на слуховия анализатор (специфично пряко действие), така и на целия организъм (неспецифично непряко действие).

Непряко (неспецифично – екстрааурални ефекти) въздействие.

Производственият шум влияе на целия организъм, като преди всичко

засяга:

 • нервната система – нарушава се вниманието, появява се бърза уморяемост, раздразнителност, разсеяност, забавя се скоростта на психичните процеси, увеличават се грешките при работа, намалява се работоспособността;
 • сърдечно-съдовата система – по-често се наблюдава повишено кръвно налягане, нарушаване на сърдечната дейност, спазъм на периферните съдове с намаляване на периферния кръвоток и кожната температура, намаляване амплитудата на пулса на пръстите;
 • храносмилателната система – установена е връзка между шумовия стрес и по-високата честота на стомашно-чревните заболявания -гастрити и язвена болест;
 • промени в зрителния анализатор – понижаване на устойчивостта на ясното виждане и промени в цветоусещането;
 • промени в обменните процеси и ендокринната система (при по-интензивен шум и при шум с импулсен характер се наблюдава повишена екскреция на катехоламини и др.)
 • Характерно за шумовото въздействие са субективни оплаквания като главоболие, невротизъм, шум в ушите, световъртеж, промени в самочувствието и настроението, безпокойство, нарушения на съня.

Пряко (специфично – аурален ефект) въздействие върху слуховия анализатор:

 • Преходно (частично) понижение на слуха – остра слухова умора на слуховия анализатор. Получава се при краткотрайни шумови въздействия и в началото на трудовия стаж в шумни професии. Промените са функционални и обратими;
 • Трайно хронично увреждане на слуха (професионална твърдоухост). Изразява се с двустранна загуба на слуха с първоначално засягане на високите честоти (4000 Hz) и е с прогресиращо развитие. Професионалната твърдоухост настъпва постепенно след различна продължителност на трудовия стаж – най-често 8 – 10 години. Признава се за професионално заболяване при установяване на причинната връзка с извършваната работа;
 • Остра звукова травма – възниква при много интензивен шум (при

взривни работи) и при резки високи шумови нива.

Професионалното увреждане на слуха – неврит на слуховия нер, заема водещо място в структурата на професионалната заболеваемост в България. Най-голям брой лица с професионална загуба на слуха през последните пет години са регистрирани в следните подсектори на икономическите дейности:

– Добив на енергийни суровини;

– Производство на текстил и облекло;

– Металургия и производство на метални изделия;

– Производство на машини и оборудване;

– Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна;

– Транспорт, складиране и съобщения.

Наблюдава се зависимост между появата на увреждането с нарастване на възрастта и трудовия стаж. Най-много са случаите във възрастовата група от 45 до 55 години и трудов стаж – над 10 години.

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg