Служба по трудова медицина

Нашата СТМ има за цел да Ви подпомага и консултира на високо експертно ниво в дейността Ви по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обслужваме работодателите в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на оптимални условия на труд и укрепване на здравето и трудоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа, като извършваме необходимите измервания на факторите на работната среда и правим съответните оценки.

Службата по трудова медицина „Бест 2012” ООД подпомага работодателите в следните направления:

 1. Участие в оценката на риска за здравето и безопасността на работещите и разработка на мерки за ликвидирането или ограничаването на риска, съгласно Наредба №5 (Д.в., бр.47/1999 г.):
  • Оценка на работните процеси, оборудването, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и работния процес.
  • Извършване на всички видове специализирани измервания и оценки на параметрите на работната среда и трудовия процес: производствен микроклимат, изкуствено и естествено осветление, шум, вибрации – общи и локални, токсични вещества, токсикологични, физиологични, психологични и ергономични изследвания.
  • Разработване на мерки за отстраняване, намаляване и ограничаване на риска.
  • Разработване на препоръки относно преустройството на работните места и организацията на труда и трудовото натоварване на работещите, които се нуждаят от специална закрила.
 1. Консултиране и подпомагане на работодателите при организирането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания.
  • Изготвяне и съхраняване на досиета за здравното състояние на работещите, съгл. чл.11, ал.10 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г..
  • Ежегоден анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултатите от периодичните медицински прегледи, на временната и трайна нетрудоспособност, професионални отравяния и заболявания, трудов травматизъм и предлагане на  конкретни мерки за тяхното намаляване и предотвратяване.
  • Изготвяне на заключения за пригодност на работещите при постъпване на работа и след проведените периодични медицински прегледи.
  • Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал и работещите по правилата за безопасносност и здраве при работа и за здравословен начин на живот.
  • Организиране и провеждане на обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
  • Разработване и участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса.
  • Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
 1. Консултиране и подпомагане на КУТ/ГУТ при осъществяване на дейността им (чл.29 ЗЗБУТ).
  • Обучение на представителите в КУТ/ГУТ по условията на труд, съгласно Наредба №4/1998 г.
 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg