Оценка на риска

Оценката на риска представлява съвкупност от   дейности по събиране на информация  и изготвяне на документи  на базата на:

 1. Оглед на работните места и помещения.
 2. Извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда –
 • осветление, микроклимат, шум, вибрации,
 • електромагнитни полета, прах, токсични вещества и други по работни места(от акредитирана лаборатория)
 1. Класификацияна работните места за целите на оценката на риска, както и групите работещи, изложени на рискове и опасности;
 2. Идентифицирани опасности и рисковеза всяко типово работно място-Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес :
 • Препоръчване на лични предпазни следства;
 • Препоръчани на профилактичнипрегледи и изследвания в зависимост от наличните рискови фактори и техните стойности;
 1. Елементи на риска- вероятност и тежест за всяка опасност и риск за всяко работно място;
 2. Препоръчани меркиза намаляване и/или ликвидиране на рисковете-за подобряване условията на работната среда и трудовия процес- за здравето и безопасността при работа

Оценяването на риска обхваща:

 1. работните процеси;
 2. работното оборудване;
 3. помещенията;
 4. работните места;
 5. организацията на труда;
 6. използването на суровини и материали;
 7. други странични фактори, които могат да породят риск.

Оценяването на риска се извършва от работодателя с участието на  служби по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и другите специалисти от предприятията.  При необходимост работодателят привлича и други външни организации и специалисти.

На основата на оценката на риска работодателят:

 1. планира и прилага подходящи мерки за предотвратяване на риска, а когато това не е възможно, осигурява защита на работниците и служителите и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до мястото, където има риск;
 2. степенува по приоритети мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, като отчита установения риск, причините за възникване на опасностите, алтернативните решения, вкл.  новостите по съответните проблеми, осъществимостта на решенията и възможността за инвестиции;
 3. осъществява контрол за изпълнението и ефикасността на предприетите мерки.

Работодателят внася за обсъждане в комитетите и групите по условия на труд въпросите, свързани с оценяването на риска, предложените и предприетите мерки и резултатите от тях.

Работодателят утвърждава и изпълнява програма за оценяването на риска, която включва:

 1. организацията и координацията на дейностите по оценяването на риска;
 2. подходите и методите за извършване на оценката на риска, включително осигуряването на достоверност на резултатите и разработването при необходимост на подходящи за предприятието методи;
 3. оценителите на риска;
 4. необходимите ресурси за оценяване на риска;
 5. начините за осигуряване на информация, обучение и консултации на оценителите;
 6. етапите, последователността и сроковете за оценяване на риска;
 7. начина за допитване и консултации с работниците и служителите, работещи на или свързани с конкретното оценявано място.

Оценителите на риска трябва да притежават знания и информация относно:

 1. опасности и рискове, чиито източници, съществуване, прояви и начини за предотвратяване, намаляване и ограничаване са известни;
 2. материалите, работното оборудване и технологиите, използвани при работа;
 3. работните процеси, организацията на работа и взаимодействието на работещите с използваните материали и оборудване;
 4. вида, вероятността, честотата и продължителността на излагане на опасности;
 5. нормативната уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 6. това, което се приема като добра практика за областите, в които няма специфични нормативни разпоредби.

Източници на информация за оценяване на риска са:

 1. нормативните разпоредби;
 2. българските и европейските стандарти, стандарти на ISO и IEC;
 3. анализи на производствени процеси и професионални дейности по отношение здравето и безопасността при работа;
 4. становища и оплаквания от работниците и служителите и/или техни представители и резултати от анкети с тях;
 5. данни, предоставяни от производители и доставчици на суровини, материали и оборудване;
 6. данни от проведени наблюдения и измервания на факторите на работната среда и на специфични показатели за безопасност на работни процеси, работно оборудване и работни места;
 7. данни за злополуки и за общата и професионална заболяемост на работниците и служителите;
 8. данни за аварии;
 9. данни от медицински наблюдения и изследвания;
 10. ръководства и други материали за съответната дейност;
 11. периодични издания и база данни относно здраве и безопасност при работа;
 12. информация, предоставяна от национални служби и институции, компетентни в областта на здравето и безопасността при работа;
 13. научна и техническа литература;
 14. всякаква друга информация, полезна за оценяване на риска.

Необходимите за оценяването на риска измервания се извършват от звена на работодателя и/или от юридически и физически лица, упълномощени по съответния ред.  Измерват се:

 1. специфичните показатели за безопасност на работни процеси, работно оборудване и работни места;
 2. стойностите на елементите за микроклимата, токсичните вещества и праха във въздуха, шума, вибрациите, осветлението и лъченията;
 3. физическото натоварване на работниците и служителите.

При оценяване на риска се осигурява обхващане на всички аспекти на трудовата дейност с цел установяване на всички възможни опасности и рискове.

Подходът при оценяване на риска се избира в зависимост от вида и спецификата на оценяваните обекти и дейности.  Подходът следва да бъде съвременен, конкретен, информативен и мултидисциплинарен.

На работни места и при дейности, където условията и обстоятелствата се изменят, прилаганият подход за оценяване на риска трябва да отчита тези изменения.

Оценяването на риска включва следните етапи:

 1. Класификация на трудовите дейности;
 2. Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;
 3. Определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;
 4. Определяне елементите на риска;
 5. Оценка на риска;
 6. Документиране.

 Класификацията на трудовите дейности включва:

 1. изготвяне на списък на трудовите дейности на оценяваните обекти;
 2. групирането им по рационален за оценяването на риска начин;
 3. събиране на необходимата информация за тях – характерни опасности, нормативни разпоредби, мерки за защита и всякаква друга информация, необходима за оценяване на риска.

 

            2.Идентифицирането на опасностите включва:

2.1.  установяване на:

а) наличие на опасности и сравнителен анализ на опасностите по приоритети;

б) възможни пътища и начини за въздействие на опасностите;

в) обекти, които могат да бъдат увредени – хора, имущество, работна или околна среда;

2.2.  систематично проучване на всички аспекти на дейността:

а) анализиране на всички дейности, които се извършват на оценявания обект;

б) отчитане на необичайни операции по време на работа;

в) отчитане на непланирани, но предвидими събития;

г) отчитане възможността за възникване на промишлени аварии;

д) анализ на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на приложените предпазни мерки;

2.3.  определяне на тези аспекти на дейността, които могат да причинят вреди;

2.4.  отчитане не само на опасностите, но и на начина на взаимодействие на работниците и служителите с опасностите и как това изменя риска.

Идентифицираните опасности се категоризират по групи в зависимост от вида и естеството им.

 1. При определянето на изложени на опасности работници и служители се отчитат:

3.1.  работниците и служителите, чиято дейност е пряко свързана с опасността;

3.2.  работниците и служителите, чиято дейност не е свързана с опасността, но могат да бъдат изложени на нейното въздействие;

3.3.  външните лица, които могат да бъдат изложени на въздействието на опасността;

3.4.  работниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила, включително работници и служители, ненавършили 18 г., бременни и кърмещи работнички и служителки и тези с ограничена трудоспособност.

             4.За всяка идентифицирана опасност се определят елементите на риска, които тя създава, а именно:

 1. тежестта на вредата;
 2. вероятността за нанасяне на тази вреда.

Тежестта на вредата се преценява съобразно:

 1. вида на обектите, подлежащи на защита – хора, имущество, работна и околна среда;
 2. тежестта на възможните наранявания или уврежданията на здравето – незначителни, сериозни, опасни, фатални;
 3. обхвата на вредата.

Вероятността за нанасяне на вреда се преценява по:

 1. честотата, продължителността и спецификата на излагане;
 2. вероятността от възникване на опасно събитие;
 3. техническите възможности за избягване или ограничаване на вредата;
 4. човешките възможности за избягване или ограничаване на вредата – квалификация, опит и практически знания и умения, осмисляне на рисковете, взаимодействие между хората, психологични, социални и ергономични аспекти и други аспекти, които могат да окажат въздействие върху риска;

5.С оценката на риска се установява допустимостта на определения риск и необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и ограничаване.

Основни критерии за установяване допустимостта на риска са:

 1. съответствието с разпоредбите на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 2. приложението на принципите за превантивна дейност, посочени в чл. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 3. отчитането на информацията от източниците на информация, посочени в чл. 10, които нямат силата на нормативен акт, но прилагането им осигурява:

а) защита в случаите, когато няма нормативни изисквания;

б) по-добра защита в случаите, когато има нормативни изисквания.

(3) Когато в резултат на оценката на риска се прилагат мерки за неговото предотвратяване или намаляване и ограничаване:

 1. етапите, посочени в чл. 14, се повтарят;
 2. проверява се могат ли да възникнат нови опасности вследствие прилагането на новите мерки;
 3. нововъзникналите опасности се включват в списъка на идентифицираните опасности.
 4. Оценяването на риска се документира по ред и начин, определен от работодателя.

6.1 Документацията се съхранява от работодателя.

6.2 Документацията по оценяване на риска трябва да удостоверява:

а.  че е съставена програма за оценяване на риска;

б.  начините, средствата, обхвата и степента на изпълнение на програмата;

в.  идентифицираните опасности и рискове, включително специфични или необичайни рискове;

г.  групите работници и служители, изложени на рискове;

д.  оценката на елементите на риска;

е.  взетите решения при оценяването на риска, вкл. информацията, на която те се основават;

ж.  използваните нормативна уредба и информация съгласно чл. 10;

з.  използваните данни от наблюдения, изследвания и проучвания от специализирани лаборатории и звена;

и.  препоръчаните мерки от оценителите;

й.  приетите мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и начини на контрол на изпълнението на тези мерки;

 

 1. „Оценка на риска“ е процес на взимане на решение относно допустимостта на риска на база на анализа на риска, разпоредбите на нормативните актове и отчитане на фактори, като технически достижения, околна среда, психологически, икономически и социални аспекти.
 2. „Оценяване на риска“ е процесът на анализ и оценка на риска.
 3. „Оценител на риска“ е лице, което оценява риска.
 4. „Работодател“ е понятието, определено в § 1, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Наредбата се издава на основание чл. 17 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).
 • 3. Контролът по изпълнението на наредбата се извършва от Главната инспекция по труда.
 • 4. Министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването дават указания по прилагане на наредбата.
 • 5. Първоначална оценка на риска се извършва в срокове, съобразени с изпълнението на § 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg