Обучение

 

СТМ „Бест 2012” организира и провежда обучение и консултации по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 1. Обучения на КУТ / ГУТ
  Обучения на представителите на работодателите и на работниците и служителите вкомитетите и групите по условия на трудв търговските дружества с обем, обхват и продължителност, регламентирани в Наредба № 4/1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн. ДВ , бр. 133/1998г.

С тази наредба се уреждат редът, изискванията, съдържанието и обхватът на задължителното обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и на членовете на комисиите по социална дейност на кооперациите, наричани по-нататък „представители“.

Обучението на лицата цели придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията им, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Обучението на представителите  е първоначално и ежегодно.

Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им.

Учебният процес се организира и провежда в съответствие с методите за обучение, използване на активни форми и подходящо онагледяване на преподавания материал.

На завършилите обучението се издава удостоверение съгласно приложение № 1, което се съхранява от работодателя до края на мандата на представителите.

Учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат следните теми:

 1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
 2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
 3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;
 5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;
 6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;
 7. Социално партньорство;  права и задължения на представителите; работа в екип;  основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
 8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
 9. Специална закрила на някои категории работници;
 10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

Конкретните учебни програми и лекциите по отделните теми:

 1. се съобразяват с вида на дейността, конкретните условия на труд и организация на работа на предприятието;
 2. предвиждат не по-малко от един учебен час за всяка тема;
 3. включват практически примери;
 4. се насочват към развитие на възможностите на обучаваните за водене на социален диалог, анализи на организацията на дейността, състоянието на условията на труд и наличието на професионални рискове с оглед предлагането на превантивни мерки.

Ежегодното обучение на представителите е за:

 1. Опресняване на познанията им;
 2. Повишаване на ефективността на работата и развитие на личните им умения;
 3. Запознаване с промени на нормативните актове в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
 4. Усъвършенстване на формите за работа, свързани с осъществяване на дейността им.

Ежегодното обучение на представителите се оформя с протокол, в който се вписват участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

Обучението на представителите се осъществява от лица с образователно-квалификационна степен не по ниска от „специалист по …“ съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд, включително по темите за първоначалното обучение, изброени по- горе.

На участниците се издава:

Удостоверение за успешно преминало обучение по безопасност и здраве при работа,съгласно изискванията на Наредба № 4 /1998 г.

 1. Обучения на длъжностни лица / органи по БЗР
  Обучения на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, пряко подчинени на работодателите и изпълняващи важни функции във фирмената система за управление и организация надейностите, свързани сбезопасни условия на труд. Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд/ Наредба № РД – 07-2/2009г./ на министъра на труда и социалната политика и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност.

Обучението по безопасност и здраве при работа има за цел:

 1. Усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
 2. Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
 3. Поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

 1. Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 2. Длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 3. Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 4. Членовете на комитета/групата по условия на труд;
 5. Работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
 6. Работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

Формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и дистанционна.

Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда по утвърдени от работодателя писмени програми, които включват образователен минимум за теоретична и практическа подготовка.

Програмите се съобразяват с:

 1. Общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 2. Входящото образователно равнище;
 3. Целите на обучението;
 4. Тематичните области на обучението;
 5. Продължителността на обучението – общо и по теми;
 6. Педа и условията за проверка на знанията и оценяване при завършване на обучението;
 7. Удостоверяване за преминал курс на обучение;
 8. Необходимата материална база за обучение.

На участниците се издава:

Удостоверение за успешно преминало обучение по безопасност и здраве при работа,съгласно изискванията на чл.6(1), т.2 и т.3 на Наредба РД – 07- 2/2009г.

 Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда:

 • за лицата по чл. 6, т. 1( длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси) – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
 • за лицата по чл. 6, т. 2 и т. 3 ( длъжностни лица и лицата на специализираните служби по чл.24 на ЗЗБУТ) – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
 • за лицата по чл. 6, т. 4 ( членовете на КУТ/ГУТ ) – съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.);
 • за лицата по чл. 6, т. 5 и т. 6 ( работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа и работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот ) – съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

Инструктаж по безопасност и здраве при работа

Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа.

Инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда:

 • при постъпване на работа;
 • при преместване на друга работа или промяна на работата;
 • при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология;
 • периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

Инструктажите по безопасност и здраве при работа са:

 1. Начален.

Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, с оглед запознаването им със:

 • основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието;
 • вида и характера на извършваната работа;
 • специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите;
 • изискванията към тяхното поведение.

Инструктажът се провежда в деня на постъпване на работа по утвърдена от работодателя програма, в която се включват:

А) Въпроси от общ характер:

 • характер на производството;
 • опасности и рискове, чиито източници, съществуване, прояви и начини за предотвратяване, намаляване и ограничаване са известни – работно оборудване, машини, съоръжения и технологични процеси, фактори на работната среда и трудовия процес, използвани материали, пътни маршрути и опасни зони (вкл. шахти, асансьори и др.), транспортни средства;
 • правила за организация на работа в предприятието и на работните места;
 • причини и характер на най-често допускани трудови злополуки, установени професионални заболявания, примери за допускани грешки и нарушения;
 • условия и ред за деклариране, установяване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и професионалните заболявания;
 • колективни средства за защита и лични предпазни средства, в т.ч. специалното работно облекло;
 • правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа;
 • безопасност на движението в района на предприятието и извън него;
 • запознаване с плановете за действие при пожар или авария;
 • начините за безопасна евакуация на работниците, служителите и временно пребиваващи в обекта при възникване на извънредна ситуация;

 Б) Въпроси, свързани със съответната дейност или професия:

 • конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за цеховете, производствата, дейностите, технологичните процеси, работните места, машините, механизмите, инструментите и електросъоръженията, с които ще се работи;
 • работни места, при които съществува опасност от възникване на аварии и повреди;
 • енергийни уредби и съоръжения на територията на предприятието и общи изисквания за безопасната им експлоатация;
 • съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и последващо въздействие;
 • знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и изисквания за специфично поведение на работещите;
 • пожарна и взривна опасност на работните места в района на предприятието, мерките за пожарна безопасност, които трябва да се спазват, както и работата с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините на използването им;
 • транспорт на хора, на материали и готова продукция;
 • съхраняване на опасни химически вещества и препарати, начин за безопасна работа с тях, вкл. и мерките, които трябва да бъдат предприети при разливане, разопаковане и смесване и разпиляване, използване на корозивни материали и др.;
 • конкретни забранителни разпоредби, действащи в предприятието, и други специфични правила и изисквания;

В) Въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, съдържащи се в Кодекси за добра практика, както и в ръководства, наръчници, дипляни, информационни листове или други материали за превенция на рисковете при работа на работните места и при използване на работното оборудване, утвърдени от съответния компетентен орган.

Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка, която се съхранява в личното досие на работещия.

 1. На работното място

Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Работодателят определя: работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита. Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя.

Работниците и служителите  се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове.

Инструктажът на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за извършваната от него дейност.

Допускането на инструктирания работещ до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в съответната книга за инструктаж.

 1. Периодичен

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от:

 • един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1( в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи)  и
 • не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.

Периодичният инструктаж се провежда въз основа на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност.

Периодичният инструктаж се провежда от прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя, като тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска.

Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа, като на отсъстващите работници или служители се провежда при явяването им на работа.

 1. Ежедневен

Ежедневният инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж.

Ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя.

 1. Извънреден

Извънреден инструктаж се провежда:

 • след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;
 • при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;
 • при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;
 • по предписание на контролен орган.

Извънреден инструктаж се провежда и с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.

 По преценка на работодателя или прекия ръководител при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда извънреден инструктаж.

 Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.

 

 

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg