Контрол /измерване/ на електробезопасност

Контрол /измерване/ на електробезопасност – електрически уредби и съоръжения до 1000V

 • импеданс на контура „ фаза – защитен проводник”
 • съпротивление на защитни заземтелни инсталации
 • съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
 • съпротивление на изолация
 • контрол на защитни прекъсвачи

Всяка работа с електрически уредби и съоръжения е особено опасна и изисква специално обучение за безопасна работа и за оказване на първа долекарска помощ при електротравми.Опасността идва от:

Електрически удар – При него електрическият ток поразява вътрешните органи, предизвиква парализа на нервната система, спиране на кръвообращението и дишането.

– Електрически травми – Под действието на електрическият ток възникват изгаряния на кожата и тъканите на различни органи, в частност и на очите. Към тези травми се отнасят и механичните увреждания на тялото/счупвания, рани/.

– Пожари и взривове.

Най-честата причина за злополуки е удар от електрически ток.Човек може да получи удар от електрически ток когато:

– стане част от електрическата верига/индиректен допир/ – това е възможно,ако съоръжението не е занулено и електрическия ток вместо през проводника премине през тялото му.

– докосне части, които се намират под опасно напрежение – това могат да бъдат кабели и проводници с нарушена изолация или поради липсващи капаци или счупени корпуси, даващи възвожност за достъп до елементи на електрическите съоръжения.

Защитите от индиректен допир, с които се предотвратяват пораженията от електрическия ток са:

– заземяване – създаване на електрическа връзка на част от електрическата уредба /ел.табло, машина/ със заземител.

 зануляване – свързване на тоководещите части с нулевия проводник на електрическата мрежа. В зависимост от степента на защитата е определен максимално допустим импеданс на контура „ фаза – защитен проводник”, който гарантира изключване на опасния участък за безопасно време.

защитно изключваве – автоматично изключване на захранващото напрежение чрез специални защитни прекъсвачи при поява на опасно напрежение или ток на утечка.

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg