Здравен мониторинг

В „Бест 2012”ежегодно разработваме анализ на здравното състояние на работещите от обслужваните предприятия и организации във връзка с конкретните условия на труд. Копие от анализа представяме на работодателя и регионалната РЗИ.Този анализ е обобщение на следните стъпки:

 • Изготвяне на списък на задължителните периодични профилактични прегледи и клинико-лабораторни изследвания на служителите, съгласно условията на нормативната уредба.
 • Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен период.
 • Анализ на резултатите от проведени профилактични прегледи.
 • Изготвяне и поддръжка на досиета за здравното състояние на служителите.
 • Изготвяне на заключение за годността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на резултатите от предварителния и периодичния медицински преглед. Прочети повече…
 • Участие на лекар от службата по трудова медицина в изготвяне и заверка на производствени характеристики на работещи за трудоустрояване от ЛКК или ТЕЛК.
 • Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители. Участва в дейността на комисията по трудоустрояване. Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители – ежегодно до 30.01.
 • Разработване на препоръки за преустройство на работни места, организация на труда и трудовото натоварване на служителите, които се нуждаят от специална закрила.
 • Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители – ежегодно до 30.01.

*Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция. 

          Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа (съгл. чл.11 на Наредба №3/2008г), включва:

 • Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителните медицински прегледи и изследвания за приценка на пригодността на работещите при постъпване на работа и периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес и изготвяне на заключения за пригодност на база данните от прегледа.
 • Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
 • Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.
 • Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
 • За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд Службата по трудова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец, съгласно Приложение № 6 от Наредба №3/2008 г.
 • Изготвяне на становища относно преместването на освидетелствани от ТЕЛК работници и служители на подходящи работни места в зависимост от процента на инвалидност.
 • Изготвяне на ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите, въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.

 

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg