Законодателство

НАРЕДБА № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 Декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА 3_ot_27.07.1998_г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.

НАРЕДБА №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

НАРЕДБА №3_27_02_1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи.

НАРЕДБА № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска.

НАРЕДБА №7_за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

НАРЕДБА № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

НАРЕДБА № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

НОРМИ за физическо натоварване на работниците и хигиенно – физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси №-05 на МНЗ.

Правилник за безопасност и здраве при работа на електрообзавеждането с напрежение до 1000V

НАРЕДБА № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуски.

НАРЕДБА №12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи.

НАРЕДБА № Із-2377_от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Кодекс на труда

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

ЗАПОВЕД № РД-09-410 от 13.10.1994 г. за утвърждаване на правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните заболявания.

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

НАРЕДБА № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии.

НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

ЗАКОН за движението по пътищата.

НАРЕДБА N12 ot 27.12 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили.

НАРЕДБА Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППТ

НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум в сила от 15.02.2006 г.

НАРЕДБА №49 за изкуствено осветление на сградите.

 

 • БЕСТ 2012, ООД
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Бургас
  ул. Стара планина 12 вх.Б ет.3 оф.10
  +359 56 701 196
  +359.885 560 830
  +359 888 719 110
  best2012@abv.bg